فلسفه پول و مالی

کتاب فلســفه پول و مالی اولین کتاب از مجموعه کتاب های «چکیده»  انتشارات راه پرداخت است که ترجمه اثری است که در دانشگاه استنفورد توسط جمعی از نویسندگان تدوین شده و یکی از زیرمجموعه های کتاب دانشنامه فلسفه استنفورد به حساب می آید. این کتاب به توصیف موضوعاتی می‌پردازد که تحلیل‌های فلسفی در مورد پول و امور مالی ارائه می‌دهند. این کتاب به پنج بخش تقسیم می‌شود که به ترتیب شامل ۱٫ پول و امور مالی دقیقاً چه هستند؟ (متافیزیک)، ۲٫ دانش مرتبط به مســائل مالی چگونه باید ایجاد شــود؟ (اپیستمولوژی یا معرفت‌شناسی) ، ۳٫ مزایا و معایب اقتصاد مالی (فلسفه علم)،۴. مشــکلات اخلاقی مرتبط با پول و امور مالی (اخلاقی) و ۵ .  رابطه بین سیاست و امور مالی (فلسفه سیاسی) میشود.

دسته: