شمشیر دو لبه فناوری

برد «اسمیت» مدیر ارشد شرکت مایکروسافت، در  «کتاب شمشیر دو لبه فناوری» توضیح می‌دهد که چگونه فناوری، هم به ما قدرت می‌دهــد و هم ما را تهدید می‌کنــد. وی همچنین نقــش و قدرت داده‌هــا در جهان کنونی را به تصویر می‌کشد و گزارشی دقیق و هیجان‌انگیز از جنجال‌هایی است که حوزه فناوری طی یک دهه گذشته با آن مواجه بوده است.