روند‌های حکمرانی هوشمند ۲۰۲۰

۰ تومان

دیلویت در رابطه روندهای کلیدی حکمرانی هوشمند نوشته است و دربرگیرنده روندهای نه گانه زیر است:
روند ۱: دولت عجین شده با هوش مصنوعی
روند ۲: شهروند هوشمند
روند ۳: استفاده از راه حل های رفتاری و تلنگرها توسط دولت
روند ۴: ظهور داده ها و اخلاق هوش مصنوعی
روند ۵: دولت پیش بینی کننده و آینده نگر
روند ۶: زیرساخت ابری به عنوان محرک نوآوری
روند ۷: شتاب دهنده های نوآوری دولتی
روند ۸: دولت هوشمند
روند ۹: طراحی سیاست ها مبتنی بر تجربه شهروندان

روند‌های حکمرانی هوشمند ۲۰۲۰

۰ تومان