کتاب‌های فین‌تک

معرفی کتاب قانون تخصیص کیف پول

معرفی کتاب Digital Gold از ناتانییل پاپر

معرفی کتاب The Curse of Cash